บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัด
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนท์ จํากัดก่อตั้งขึ้น ใน ปี 1997 โดยกลุ่มวิศวกรอาวุโสคนไทยที่มากประสบการณ์ โดยดำเนินการออกแบบและติดตั้งระบบบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดหาทีมงาน IT Outsourcing รวมถึงให้คำปรึกษา และพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการไอทีแบบครบวงจรเบ็ดเสร็จให้กับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศด้วย
รายละเอียดเพิ่มเตืม

  ภารกิจของเรา

ภารกิจของเรา คือการให้ วิศวกร ที่ดีที่สุด ที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขา เพื่อการเริ่มต้น การสร้างนวัตกรรมและการมีวิสัยทัศน์ ในด้านเทคโนโลยีและธุรกิจ การให้บริการ มีดังนี้: -

IT Consultant

Our highly skilled network engineer will help to provide the IT solutions (design, consulting, and project management), which give our clients innovative and cost-effective information processing support and competitive advantage.


IT Support

Supports and maintains the IT systems such as network, wireless, server and data center, commnunication and cabling infrastructure


IT System Integrator

Our highly skilled network engineer will help to design, installing 1. Network System: LAN, ROUTER, Wireless LAN, WAN Optimization , Web Cache, IP CCTV 2. IT security: Firewall, IPS, Web Application Firewall, NAC, LOG System 3. Convergence: IP Phone, VoIP, Web Conference 4. Data Centre: Air Precision, UPS, Fire protection system, environment monitoring, Disaster Recovery system (DR), as Raised Floor, Fire Protection system, Access Control 5. Server and Storage: Server, Storage (DAS, NAS, SAN), Virtual Machine, Backup system, Replicate system 6. Structure Cabling System, Fiber Optic and UTP cable Design and installation 7. Product provide: HP, DELL, IBM, CISCO, AVAYA, Extreme Networks, Juniper.

IT Outsourcing

Outsourcing services, through our PC/LAN and Network management group and highly skilled support for all LAN/WAN systems software and hardware. This specialized group provides onsite support to small, medium and large user groups in single or multiple locations on both part-time and full-time. Our staffs of information systems specialists apply extensive experience in the configuration, management and maintenance of our client’s distributed computing and networking environment.

 NETWORK INFRASTRUTURE SOLUTION

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

ได้รับความไว้วางใจจากบริษัท HEWLETT PACKARD ENTERPRISE ในระดับ GOLD PARTNER และบริษัทฯ ยังเป็น PARTNER ร่วมกับบริษัท CISCO และ EXTREME NETWORKS ด้วยเช่นกัน จากประสบการณ์ที่มากกว่า 15 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเชียวชาญ ในการให้คำปรึกษาทั้งด้านการออกแบบระบบและด้านงานติดตั้งระบบเครือข่ายฯ ครบโซลูชั่น เพื่อนำเสนอระบบที่ดีที่สุดให้กับท่าน

บริษัทฯ ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ HEWLETT PACKARD ENTERPRISE และ CISCO อันประกอบไปด้วยอุปกรณ์ ROUTER, SWITCH, VOIP, WIRELESS CONTROLLER/ ACCESSPOINT/ SENSOR และระบบ NETWORK MANAGEMENT เพื่อช่วยให้ท่านได้รับระบบที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดสำหรับระบบเครือข่ายฯ CONVERGENCE ในองค์กรของท่าน

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังช่วยท่านในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 3COM, H3C และ CISCO เพื่อให้อุปกรณ์สามารถให้บริการระบบเครือข่ายในองค์กรของท่านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 HYPERCONVERGED INFRASTURCTURE SOLUTION

Hyper-Converged Infrastructure เป็นรูปแบบหนึ่งของ Infrastructure ที่ได้รวมส่วน Compute, Storage, Networking และ Virtualization Resources ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดเด่นในเรื่องการลดความยุ่งซับซ้อนในการติดตั้ง และการใช้งานที่สามารถจะขยายเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นได้ง่าย รวมถึงลดความซับซ้อนในการบริหารจัดการ

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text
Alternate Text

 VIRTUALIZATION SOLUTION

Virtualization คือ เทคโนโลยีสำหรับการจำลองสภาพแวดล้อมให้เสมือนมีคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานอยู่ภายในคอมพิวเตอร์เครื่องหลัก โดยจะอาศัยการทำงานของซอฟต์แวร์ด้านเวอร์ชวลไลเซชั่นเป็นตัวจัดการในเรื่อง ต่างๆ ทำให้เกิดการใช้งานทรัพยากรของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Alternate Text Alternate Text

  MAIL SERVER SOLUTION

ระบบ MAIL SERVER ซึ่งมีฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆที่หลากหลาย เป็นมาตรฐานสากล ช่วยเชื่อมโยงองค์กรของท่านให้สามารถติดต่อสื่อสารกับทั้งภายในและภายนอกได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้การทำงานในองค์กรของท่านสะดวก รวดเร็วและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Alternate Text Alternate Text Alternate Text

  BANDWIDTH MANAGEMENT

อุปกรณ์ BANDWIDTH MANAGEMENT ช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการทรัพยากรระบบเครือข่ายในองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text


SECURITY INFRASTRUTURE SOLUTION

ISC ได้รับความไว้วางใจจาก FORTINET ในระดับ GOLD PARTNER และเชี่ยวชาญอุปกรณ์ของ FORTINET ทั้งอุปกรณ์ FIREWALL และ INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS)
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

  HIGH SECURITY SOLUTION

ระบบควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่าย และระบบบริหารจัดการ IP ADDRESS เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้ามาในระบบ

  ANTISPAM SOLUTION

ปัจจุบัน SPAM MAIL ได้ทำให้ทรัพยากรบนระบบเครือข่ายถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลือง และทำให้เกิดความรำคาญต่อผู้ใช้ ดังนั้นระบบ ANTISPAM จะช่วยท่านแก้ปัญหา SPAM MAIL ในองค์กร

  SECURITY LOG MANAGEMENT SOLUTION

ระบบบริหารจัดการ LOG และตรวจสอบ LOG ในเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น (SIEM)

  BACKUP SYSTEM / TAPE LIBRARY

เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเก็บสำรองข้อมูลภายในองค์กรของท่าน ระบบ BACKUP ที่น่าเชื่อถือและ TAPE LIBRARY ที่มีประสิทธิภาพ

  ฮาร์ดแวร์


  APPLICATION SOFTWARE

ระบบปฏิบัติการ, ระบบฐานข้อมูลและระบบงานแอพริเคชั่นต่างๆ โดยบริษัทฯ มีผู้เชียวชาญในการดูแลระบบงานต่างๆ ของท่าน เริ่มตั้งแต่ติดตั้งจนกระทั่งบำรุงรักษาให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text

  ANTIVIRUS SOFTWARE

ระบบ ANTIVIRUS ปัจจุบันมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นการเลือกระบบ ANTIVIRUS ที่เหมาะสม จะทำให้งานในองค์กรของท่านมีภูมิคุ้มกันที่ดี อีกทั้งยังช่วยในด้านการบริหารจัดการจากศูนย์กลาง ทำให้ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกยิ่งขึ้น

Alternate Text Alternate Text Alternate Text

Executive Board

ISC Manager.

Osama Bin Laden

Manager

Osama Bin Laden

Manager

Osama Bin Laden

Manager

Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking
Hello World ISC, Information Service and Consultant Co., Ltd. was founded in 1997 by a group of experience Thai senior engineers to perform IT System integrator on Networking

CERTIFICATE

 HP Master Accredited Systems Engineer Network Infrastructure (Master ASE)

 CISCO CCNA Routing and Switching

 CWNA® - Certified Wireless Network Administrator

 VMware Technical Solutions Professional (VTSP)

 Avaya Implementation Professional Specialist (AIPS) : Avaya IP Office

 FortiGate Network Security Professional

 Extreme Network Special List (ENS)

 EMC System Engineer Technologies 2015

 Aruba Certified Mobility Associate (ACMA)

 Microsoft Certified System Engineer (MCSE)

Contact Us

Alternate Text